aLGEMENE VOORWAARDEN

WesselsWaterWonen heeft algemene voorwaarden voor zijn diensten voor uw waterwoonwensen. Deze beschermen uw en onze rechten.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Wesselswaterwonen

WesselsWaterWonen, gevestigd te 3433EG Nieuwegein (Nederland), aan de Prins Hendriklaan 10A, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 81584725, hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

WesselsWaterWonen

De ondernemer die bedrijfsmatig dienstverlening biedt ten aanzien van begeleiding bij aankoop, (ver)bouwen, taxatie, verkoop en gebruik van waterwoningen.

Overeenkomst

Ieder contract dan wel opdrachtbevestiging (inclusief deze algemene voorwaarden) welk tussen opdrachtgever en WesselsWaterWonen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.

Diensten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WesselsWaterWonen en welke zijn gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.

Producten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WesselsWaterWonen welke zijn gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.

Voorwaarden

Deze algemene verkoop-  en leveringsvoorwaarden.

Opdrachtgever /wederpartij

De (rechts)persoon die met WesselsWaterWonen een overeenkomst is aangegaan.

Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1 van de opdrachtgever aan het WesselsWaterWonen.

Prijzen

De overeengekomen prijs zoals vermeld in de opdrachtbevestiging door WesselsWaterWonen welke de opdrachtgever betaalt voor de diensten van WesselsWaterWonen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door WesselsWaterWonen te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.2  De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst met WesselsWaterWonen

2.3  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WesselsWaterWonen waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.4  Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.5  Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WesselsWaterWonen en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.8  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9  Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van WesselsWaterWonen en kunnen ten alle tijden worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ingezien alsook worden gedownload van de website van WesselsWaterWonen: https://www.WesselsWaterWonen.nl.

Artikel 3.Aanbieding/Offerte

3.1 Alle door WesselsWaterWonen uitgebrachte offertes zullen schriftelijk worden gedaan. Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

3.2  De offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever dient WesselsWaterWonen bij het aanvragen van de offerte dan wel aangaan van de overeenkomst te informeren over alle feiten en omstandigheden welke de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, zodat WesselsWaterWonen een terdege offerte kan opstellen.

3.3  Alle door WesselsWaterWonen uitgebrachte offertes gelden gedurende dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd. Na deze termijn vervallen de offertes of aanbiedingen van rechtswege en zijn er geen rechten meer aan ontleenbaar.

3.4  De offerte dan wel de aanbieding bevat een omschrijving van de aangeboden dienst. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

3.5  De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor ingeschakelde experts, tenzij anders aangegeven.

3.6  WesselsWaterWonen kan niet aan haar offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van WesselsWaterWonen ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.7  Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is WesselsWaterWonen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WesselsWaterWonen anderszins aangeeft.

3.8  Een samengestelde prijsopgave verplicht WesselsWaterWonen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.10 Een door opdrachtgever ondertekende offerte dient als opdrachtbevestiging.

3.11 In de opdrachtbevestiging wordt tenminste het navolgende vastgelegd:

–          naam, adres en identiteitsgegevens van de opdrachtgever;

        –          datum van de overeenkomst/offerte;

        –          omschrijving van de opdracht;    

        –          het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

        –          eventuele bijzondere voorwaarden;

        –          termijnen en wijzen van betaling;

        –          de overeengekomen prijs;

3.12 De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de ondertekende opdrachtbevestiging.

3.13 De overeenkomst tussen opdrachtgever en WesselsWaterWonen komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van WesselsWaterWonen. Indien niet binnen vijf (5) dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke acceptatie wordt betwist, zijn opdrachtgever en WesselsWaterWonen aan de overeenkomst gebonden. Opdrachtgever garandeert hierbij dat hij volledig bevoegd en in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

3.14 Overeenkomsten waarvoor door hun aard en omvang geen opdrachtbevestiging is verzonden (bijvoorbeeld spoedzaken), komen tot stand doordat WesselsWaterWonen of een door haar aangewezen derde met de uitvoering ervan is begonnen.

3.15 Opdrachtgever is verplicht WesselsWaterWonen te informeren over alle feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst en waarvan hij redelijkerwijs op de hoogte is of behoort te zijn.

3.16 De opdrachtbevestiging komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

3.17 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met WesselsWaterWonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WesselsWaterWonen aan derden over te dragen of deze te vervangen.

Artikel 4. Tarieven

4.1  Alle tarieven zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten dan wel griffierechten, deurwaarderskosten of expertisekosten zijn niet in de tarieven inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4.2  De tussen partijen overeengekomen (deel)betalingen dienen dient uiterlijk op de door partijen overeengekomen tijdstippen te zijn voldaan door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierin verzaakt, is WesselsWaterWonen gerechtigd om alle verdere werkzaamheden onverwijld te staken zonder enige aansprakelijkheid te dragen ten aanzien van het verdere verloop van de zaak.

4.3  Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk verrichte uren en de gebruikelijke uurtarieven van WesselsWaterWonen. Van alle bijkomende kosten zal WesselsWaterWonen tijdig aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden ingeschat/berekend.

4.4  Indien WesselsWaterWonen bij het sluiten van de overeenkomst een vast pakkettarief en/of uurtarief overeenkomt, dan is WesselsWaterWonen gerechtigd tot verhoging van deze tarieven, ook wanneer de tarieven niet onder voorbehoud zijn gegeven. Indien WesselsWaterWonen het voornemen heeft het pakkettarief en/of het uurtarief te wijzigen, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het pakkettarief of het uurtarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op WesselsWaterWonen rustende verplichting ingevolge de wet;

–          WesselsWaterWonen alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht

4.5  De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het pakkettarief of het uurtarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht. WesselsWaterWonen zal de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het pakkettarief of het uurtarief in kennis stellen. WesselsWaterWonen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn

5.1  De overeenkomst tussen WesselsWaterWonen en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2  Indien WesselsWaterWonen gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan WesselsWaterWonen. Eventuele kosten welke hierdoor ontstaan kunnen aan de opdrachtgever doorberekend worden.

5.3  Opdrachtgever is verplicht WesselsWaterWonen te informeren over alle feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst en waarvan hij op de hoogte is of redelijkerwijs behoort te zijn. Bij het niet nakomen hiervan heeft WesselsWaterWonen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.4  WesselsWaterWonen heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

5.5  WesselsWaterWonen is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst/werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. WesselsWaterWonen zal de opdrachtgever hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WesselsWaterWonen de uitvoering van die werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de factuur voor de eerdere fase(s) heeft betaald en de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Hierbij geldt dat alle werkzaamheden die niet schriftelijk zijn genoemd in de offerte/overeenkomst niet onder de overeenkomst vallen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. WesselsWaterWonen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7  Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan WesselsWaterWonen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.8  Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is WesselsWaterWonen gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs en tijdstip van uitvoering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van WesselsWaterWonen en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.

5.9  WesselsWaterWonen zal er alles aan doen om termijnen in iedere zaak in acht te houden. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever WesselsWaterWonen derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. WesselsWaterWonen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.10 WesselsWaterWonen kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming WesselsWaterWonen kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en na een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit conform hetgeen in artikel 9 is bepaald.

Artikel 6. Betaling

6.1  Betaling van de facturen van WesselsWaterWonen dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door WesselsWaterWonen. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op WesselsWaterWonen te verrekenen met de door WesselsWaterWonen in rekening gebrachte bedragen. Indien de opdrachtgever na de overeengekomen betaaltermijn nog niet (volledig) heeft voldaan in de betaling, is WesselsWaterWonen gerechtigd de uitvoering op te schorten. Kosten welke hieruit volgen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

6.2  Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door WesselsWaterWonen aangewezen bankrekening.  WesselsWaterWonen heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door WesselsWaterWonen totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door WesselsWaterWonen is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is WesselsWaterWonen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor WesselsWaterWonen voortvloeiende schade.

6.3  Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 2 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag.  WesselsWaterWonen zal de opdrachtgever desalniettemin een aanmaning sturen waarin de opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen wordt gegeven om de openstaande som alsnog te voldoen. Na deze termijn zal de rente over het opeisbare bedrag worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend.

6.4  Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke incassokosten van WesselsWaterWonen, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door WesselsWaterWonen rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering de incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van WesselsWaterWonen om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

6.5  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6  De opdrachtgever dient facturen van WesselsWaterWonen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen acht dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan WesselsWaterWonen kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

6.7  WesselsWaterWonen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. WesselsWaterWonen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.8  Indien WesselsWaterWonen en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de diensten of producten uiterlijk vóór of op de overeengekomen termijn van uitvoering dan wel levering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

6.9 WesselsWaterWonen is gerechtigd om (indien wettelijk toegelaten) te onderzoeken of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag WesselsWaterWonen gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

6.10 Indien opdrachtgever met WesselsWaterWonen schriftelijk een betalingskorting is overeengekomen, vervalt deze, indien de betalingen van opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn door WesselsWaterWonen zijn ontvangen.

6.11 Het indienen door opdrachtgever van een klacht, ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van WesselsWaterWonen

6.12 Indien opdrachtgever een pakketprijs voor de te leveren diensten heeft afgenomen en de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd in verband met nalatigheid van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht tot betaling van de verrichte werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief. 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

7.1  WesselsWaterWonen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

–          De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–          Na het sluiten van de overeenkomst WesselsWaterWonen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–          De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          Indien de door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van WesselsWaterWonen kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;

–          Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WesselsWaterWonen kan worden gevergd.

7.2  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WesselsWaterWonen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WesselsWaterWonen de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.

7.3  Indien WesselsWaterWonen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

7.4  Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is WesselsWaterWonen gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder inbegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.5  De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

7.6  In het geval van verzuim van de opdrachtgever is WesselsWaterWonen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan WesselsWaterWonen verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

7.7  In geval van wanprestatie door de opdrachtgever, is deze jegens WesselsWaterWonen verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling.

7.8  In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het WesselsWaterWonen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van WesselsWaterWonen op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.9  Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.10 Een opschorting, ontbinding of annulering dient ten alle tijden schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Overmacht

8.1  WesselsWaterWonen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2  Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van WesselsWaterWonen zijn ontstaan zoals o.a. epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, ongevallen of overheidsmaatregelen.

8.3  WesselsWaterWonen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan WesselsWaterWonen de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4  Indien WesselsWaterWonen bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  WesselsWaterWonen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WesselsWaterWonen.

9.2  WesselsWaterWonen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat WesselsWaterWonen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.

9.3  De totale aansprakelijkheid van WesselsWaterWonen zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door WesselsWaterWonen aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

9.4  De aansprakelijkheid van WesselsWaterWonen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.5  WesselsWaterWonen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

9.6  WesselsWaterWonen is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9.7  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WesselsWaterWonen

9.8  Ingeval er diensten of werkzaamheden door WesselsWaterWonen worden verricht, geldt dat WesselsWaterWonen deze naar beste inzicht en vermogen zal verrichten. WesselsWaterWonen heeft hiertoe enkel een inspanningsverplichting.

9.9  De opdrachtgever vrijwaart WesselsWaterWonen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan WesselsWaterWonen toerekenbaar is. Indien WesselsWaterWonen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden WesselsWaterWonen zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van WesselsWaterWonen en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.10 WesselsWaterWonen is ten aanzien van in opdracht van haar door derden dan wel door aan haar gelieerde ondernemingen, verrichte werkzaamheden op geen enkele wijze aansprakelijk.

9.11 WesselsWaterWonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van handelwijze van een door de opdrachtgever ingeschakelde derde welke niet betrokken is in de offerte/overeenkomst tussen partijen.

9.12 Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij WesselsWaterWonen schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval. 

9.13De uitvoering van de aan WesselsWaterWonen verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien en voor zover de opdrachtgever met een derde een rechtsrelatie aangaat, die op welke wijze dan ook enig raakvlak heeft met de geaccepteerde offerte of deze algemene voorwaarden, dan is dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. WesselsWaterWonen is onder geen beding partij in deze rechtsbetrekking en de opdrachtgever dient de derde hierop te wijzen.

9.14 Bij het inschakelen door WesselsWaterWonen van derden en bij het gebruik door WesselsWaterWonen van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal WesselsWaterWonen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. WesselsWaterWonen is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door WesselsWaterWonen gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

9.15 Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet- beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de opdrachtgever tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

9.16 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde, adviezen wordt geheel uitgesloten.

9.17 Iedere aansprakelijkheid van medewerkers, bestuurders en respectievelijk andere (rechts)personen die namens WesselsWaterWonen bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever zal genoemde derden vrijwaren voor eventuele aanspraken van opdrachtnemer, behoudens in het geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

9.18 Voor alle vorderingen jegens WesselsWaterWonen en de door WesselsWaterWonen (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

9.19De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Geheimhouding en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

10.1 WesselsWaterWonen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van WesselsWaterWonen niet voor het publiek domein beschikbaar.

10.2 Indien op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak WesselsWaterWonen gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en WesselsWaterWonen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is WesselsWaterWonen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

10.3 Opdrachtgever verplicht zich jegens WesselsWaterWonen tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de onderneming(en) van WesselsWaterWonen en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.

10.4 Opdrachtgever is verplicht om werknemers en derden welke door hem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichting op te leggen als in het tweede lid van dit artikel is opgenomen.

10.5WesselsWaterWonen verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor WesselsWaterWonen geldende wet- en regelgeving is WesselsWaterWonen onder omstandigheden verplicht om zich van de identiteit van opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt opdrachtgever geacht toestemming te hebben verleend voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van WesselsWaterWonen in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

10.6 De mogelijkheid bestaat dat WesselsWaterWonen in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van) opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.

10.7 Als de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal WesselsWaterWonen daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.

10.8 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal WesselsWaterWonen de verwerkingsverantwoordelijke dan wel opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren. 

10.9 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van WesselsWaterWonen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerking, is hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald van overeenkomstige toepassing. 

10.10Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en al hetgeen met betrekking tot de wbp zijn de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle brieven, teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema’s, kennis, e.d, die door WesselsWaterWonen worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van WesselsWaterWonen en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WesselsWaterWonen voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen WesselsWaterWonen en de opdrachtgever gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.

11.2 Opdrachtgever mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten (daaronder inbegrepen doch niet beperkt, handelsmerken, handelsnamen, logo’s, afbeeldingen, teksten of auteursrechten) van WesselsWaterWonen of van WesselsWaterWonen gelieerde ondernemingen. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om niets te doen wat schade zou kunnen toebrengen aan, afbreuk zou kunnen doen aan of anderszins nadelig zou kunnen zijn voor WesselsWaterWonen in die zin.

11.3 WesselsWaterWonen behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond de intellectuele wet- en regelgeving. WesselsWaterWonen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht.

11.4 Ander gebruik of hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van WesselsWaterWonen, is niet toegestaan tenzij WesselsWaterWonen voorafgaand uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft verleend. Het gebrek aan een schriftelijke toestemming geldt als bindend bewijs voor het feit dat een vereiste toestemming niet is gegeven.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met WesselsWaterWonen gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin WesselsWaterWonen ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

12.4 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert uitvoerdatum.

12.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1 Indien opdrachtgever een klacht heeft omtrent de dienstverlening kan opdrachtgever per e-mail aan WesselsWaterWonen een klacht indienen. Opdrachtgever dient een klacht binnen twee maanden, na het moment waarop opdrachtgever kennisnam van het bestaan van de klacht, in te dienen. WesselsWaterWonen behandelt alle klachten vertrouwelijk

13.2 Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal de klacht van opdrachtnemer niet in behandeling worden genomen. Na het ontvangen van de openstaande betaling zal de klacht in behandeling worden genomen.

13.3 WesselsWaterWonen zal er naar streven de klacht binnen vijftien (15) werkdagen af te handelen.